Середа, 23.08.2017, 12:01Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Економіка і економічна теорія

Економічний аналіз
Контрольна | 30.06.2016, 12:49
Завдання 11.1 Необхідно: – проаналізувати структуру майна та джерел його утворення у вигляді порівняльного аналітичного балансу і оформити його у вигляді табл. 4.2; – розрахувати коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів підприємства; – оцінити співвідношення основного та оборотного капіталу; – зробити відповідні висновки. Дані для виконання: Таблиця 11.1. Показники балансу підприємства ПАТ “Металургійний комбінат “Азовсталь” станом на 31.12.2011 р., тис. грн. Статті балансу Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 12731 14822 - первісна вартість 011 42238 47224 - накопичена амортизація 012 29507 32402 Незавершене будівництво 020 899559 1270719 Основні засоби: - залишкова вартість 030 10093205 9539422 - первісна вартість 031 10966927 11362922 - знос 032 873722 1823500 Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 - первісна вартість 036 - накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 232232 95275 - інші фінансові інвестиції 045 235 235 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 14568 11885 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 Знос інвестиційної нерухомості 057 Відстрочені податкові активи 060 51412 58936 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Гудвіл при консолідації 075 Усього за розділом I 080 11303942 10991294 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 1710664 2183055 Поточні біологічні активи 110 Незавершене виробництво 120 823687 1292978 Готова продукція 130 385366 347120 Товари 140 108 6549 Векселі одержані 150 850 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 22222433 11984036 - первісна вартість 161 22229931 11989379 - резерв сумнівних боргів 162 -7498 -5343 Дебіторська заборгованість за рахунками: - за бюджетом 170 302598 609927 - за виданими авансами 180 190237 22204 - з нарахованих доходів 190 17783 19864 - із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 127010 408511 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 56265 102864 - у т.ч. в касі 231 28 27 - в іноземній валюті 240 37176 204051 Інші оборотні активи 250 324656 144341 Усього за розділом II 260 26198833 17325500 III. Витрати майбутніх періодів 270 177779 208618 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Баланс 280 37680554 28525412 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 1051000 1051000 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 6705060 6008491 Резервний капітал 340 276009 276009 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7875542 7725677 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Накопичена курсова різниця 375 Усього за розділом I 380 15907611 15061177 Частка меншості 385 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 858715 788269 Інші забезпечення 410 2245 Сума страхових резервів 415 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 858715 790514 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 2086546 4969333 Усього за розділом III 480 2086546 4969333 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1393297 Векселі видані 520 723021 11517 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11467219 3916764 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 520991 890607 - з бюджетом 550 19152 19386 - з позабюджетних платежів 560 - зі страхування 570 13055 15978 - з оплати праці 580 39138 36920 - з учасниками 590 933838 784509 - із внутрішніх розрахунків 600 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 Інші поточні зобов'язання 610 3717971 2028707 Усього за розділом IV 620 18827682 7704388 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 37680554 28525412 Завдання 11.2 Необхідно: – розрахувати оборотність оборотних активів, тривалість обороту оборотних активів підприємства; – визначити причини та наслідки підвищення загальної оборотності оборотних активів підприємства. Дані для виконання: На ПАТ “Єврохім”, що займається виробництвом засобів для захисту сільськогосподарських рослин, виручка за попередній рік становила 64567,37 тис. грн., середньорічна величина оборотних активів – 70567,27 тис. грн.; а у звітному році відповідно – 75648,96 тис. грн. і 97854,72 тис. грн. Завдання 11.3 Необхідно: – провести розрахунок коефіцієнтів, що характеризують загальну фінансову стійкість підприємства (коефіцієнт автономії (kа); коефіцієнт концентрації позикового капіталу (kП/В); коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (kП/В)); – провести розрахунок показників фінансової стійкості підприємства, що характеризують забезпеченість власними оборотними коштами (коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат (kЗ); коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (kОА); коефіцієнт маневреності (kМ)); – визначити фактори зміни показників та зробити відповідні висновки. Дані для виконання: Дані завдання 11.1 (табл. 11.1). Завдання 11.4 Необхідно: – проаналізувати фінансову стійкість підприємства; розрахувати показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства, здійснити порівняння з оптимальними значеннями; – проаналізувати вплив факторів на зміну наявності власного оборотного капіталу; – визначити тип фінансової стійкості підприємства (скласти відповідну аналітичну таблицю); – за результатами досліджень зробити відповідні висновки. Дані для виконання: Завдання 11.4 Необхідно: – провести розрахунок наведених у табл. 11.3 показників; Таблиця 11.3. Показники ліквідності активів Групи Умовне позначення Сума, грн. Групи Умовне позначення Сума, грн. Високо-ліквідні А1 ? Найбільш термінові П1 ? Швидко – ліквідні А2 ? Коротко-строкові П2 ? Повільно- ліквідні А3 ? Довго-строкові П3 ? Важко - ліквідні А4 ? постійні П4 ? Дані для виконання: Грошові кошти на поточному рахунку – 54678 грн., каса – 234 грн., грошові документи – 543 грн., капітальні інвестиції в будівництво – 120654 грн., фінансові інвестиції – 12500 грн., запаси – 1234 грн., МШП – 450 грн., товари –500 грн., незавершене виробництво – 4567,34 грн., основні засоби – 546000 грн., інші забезпечення – 56000 грн., статутний капітал – 345000 грн., додатковий капітал – 5000 грн.; розрахунки за соціальним страхуванням – 2346,13 грн., розрахунки з учасниками – 2300 грн., прибуток – 8804 грн., довгостроковий кредит – 40000 грн., розрахунки з оплати праці – 5678 грн., розрахунки за одержаними авансами – 4560 грн., векселі отримані (терміном до 1 року) – 600 грн.; векселі видан (терміном до 2 років) – 10000 грн. Завдання 11.5 Необхідно: – провести аналіз ліквідності майна підприємства; – скласти баланс ліквідності підприємства; – розрахувати всі можливі показники оцінки ліквідності, здійснити їх порівняння з нормативними (оптимальними) значеннями; – за результатами проведеного аналізу зробити відповідні висновки. Дані для виконання: Дані завдання 11.1 (табл. 11.1). Завдання 11.6 Необхідно: – провести аналіз ділової активності підприємства, розрахувати відповідні показники; – обчислити суму вивільнених з обороту грошових коштів у результаті прискорення оборотності оборотних активів або суму додатково залучених в оборот коштів внаслідок уповільнення оборотності оборотних активів; – розрахувати величину ефекту, одержаного від прискорення оборотності оборотних активів; – порівняти темпи зростання обсягу продаж з темпами зростання виробничих запасів і зробити висновок щодо фінансового стану підприємства; – зробити відповідні висновки, за результатами досліджень. Дані для виконання: Дані завдання 11.1 (табл. 11.1); табл. 11.3.
Параметри роботи та координати виконавця: Алёна | -
Кількість сторінок: 13
Рік захисту: 2016
Ціна: 60 грн.
Контактна особа: Алена
Телефон: +380957914613
E-mail: k_alena_@list.ru
Переглядів: 51
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл