Неділя, 23.07.2017, 00:37Вітаю Вас Гость | RSS
Реферати, курсові, дипломні, магістерські
Меню сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Замовлення
Якщо Ви не знайшли потрібної роботи - можете замовити її ТУТ за помірну ціну
Наші координати
Наші телефони:

   +38 (095) 324-12-21

       +38 (063) 639-86-58

       +38 (097) 459-97-20

Підтримка ICQ on-line:
   464-845-337 

Електронна пошта:

   refik@ukr.net


Категорії
Астрономія та космонавтика [1]Банківська, біржова справа і страхування [220]
Безпека життєдіяльності [67]Біологія [78]
Бухгалтерський облік і аудит [1245]Військова справа та громадянська оборона [6]
Географія і економічна географія [41]Держава і право [1358]
Діловодство та Документознавство [127]Екологія та безпека праці [83]
Економіка і економічна теорія [2437]Етика і естетика [22]
Журналістика та видавнича справа [22]Історія та історичні особи [113]
Кулінарія, продукти харчування [218]Культура та мистецтво [140]
Логіка [13]Маркетинг та реклама [220]
Медицина [82]Мова та література [186]
Міжнародні відносини та Міжнародна економіка [76]Менеджмент та трудові відносини [504]
Педагогіка [392]Психологія [776]
Політологія [107]Програмування, комп'ютери [62]
Релігія [31]Соціологія [82]
Статистика [273]Спорт і туризм, готельна справа [330]
Філософія [73]Фінанси, гроші та податки [824]
Інше [598]
Добавить в избранное


БАЗА УНІКАЛЬНИХ РЕФЕРАТІВ ТА КУРСОВИХ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

Готові роботи


Головна » Готові роботи » Предмети » Менеджмент та трудові відносини

Розробка мотиваційної стратегії для підвищення ефективності роботи персоналу
Дипломна | 11.06.2016, 07:52
Вступ 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 4 1.1. Поняття мотивації і мотиву. Способи і механізм мотивації 4 1.2. Характеристика системи мотивації працівників підприємства в сучасних умовах 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ «ПРІНТ-ПРЕС» 22 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства 22 2.2. Визначення категорій працівників для проведення мотиваційного аналізу 23 2.3. Дослідження мотиваційного процесу на підприємстві 26 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МОТИВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ 41 3.1. Методи вдосконалення параметрів роботи 41 3.2. Мотиваційні фактори 50 3.3. Програми посилення мотивації 54 3.4. Рекомендації з мотиваційного управління 63 ВИСНОВКИ 66 Список використанИХ ДЖЕРЕЛ 68 У дипломній роботі розглянуто необхідність побудови системи моти-вації трудової діяльності для підприємства з метою найефективнішого вико-ристання трудових ресурсів. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, про-блема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення на-лежної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мотивація праці — це спонукання людини до виробничої чи невироб-ничої діяльності для задоволення своїх матеріально-побутових потреб і запи-тів, яке досягається за рахунок її праці. У теоретичному аспекті розробка пи-тань мотивації здійснюється у двох основних напрямах: по-перше, розвитку теорії задоволеності працею, що визначає положення, які спонукають до дія-льності та стимулюють її; по-друге, розвитку теорій процесу, що концентру-ють увагу на виборі поведінки, здатної забезпечити потрібні результати. Люди із внутрішньою мотивацією працюють із високою віддачею, охо-пленні почуттям задоволеності від результатів своєї роботи. Люди із зовніш-ньою мотивацією більше орієнтуються на зовнішнє задоволення бажань і по-треб, які вони відчувають. Стимульованого ж рівня результативності праці можна досягти, використовуючи різні системи мотивації, що винагороджу-ють за вищу якість трудової діяльності. У другому розділі дипломної роботи було досліджено особливості сис-теми мотивації трудової діяльності у базовому підприємстві «ПРІНТ-ПРЕС». При аналізі отриманих даних було встановлено, що найбільша плинність ка-дрів спостерігається серед майстрів виробничих дільниць (за І квартал 2006 року відбулось зменшення кількості працівників цієї посади на 27%) та серед невиробничих посад: вантажників, охоронців, водіїв. Це пов’язано з низькою заробітною платою. Проте ДП «ПРІНТ-ПРЕС» не вбачає великої проблеми для процесу виробництва через плинність кадрів невиробничих професій. У відділі менеджменту з продажів є проблема, що супроводжується низькою ефективністю праці менеджерів. Головним мотивуючим фактором на підприємстві є заробітна плата. 9 майстрів цехів ДП «ПРІНТ-ПРЕС» повністю незадоволені її розміром (при-близно 82%), проте 2 показали позитивний результат (18%). Низька оплата праці стала причиною звільнення трьох майстрів, що складає 27 % всіх пра-цівників цієї спеціальності на підприємстві, за перший квартал 2006 року. Пі-сля перегляду системи мотивування працівників на підприємстві, рішенням керівництва було збільшено посадовий оклад цій категорії персоналу, чим підвищено їх трудову мотивацію. Пасивності до роботи серед менеджерів з продажів сприяв низький рівень взаєморозуміння та прояву інтересу з боку керівництва та співробітників. Після проведення досліджень були розроблені заходи щодо підвищення рівня вмотивованості працівників цього відділу. Розглянуто загальні питання щодо методів підвищення ефективності діяльності персоналу, мотиваційних факторів, розробки стратегії мотивації персоналу компанії. Отже, щоб виробити свою програму мотивації, керівни-ки організації повинні знайти свій власний комплекс мір, що краще підійдуть їх колективу. Здійснення програм стимулювання праці завжди вимагає вели-ких витрат, але ефект, що вони можуть принести, значно більше. Співробіт-ники є головним ресурсом будь-якої компанії. Тому для досягнення найкра-щих результатів роботи компанії необхідно знайти ті мотиви, що рухають кожним співробітником у його трудовій діяльності, і створити йому такі умо-ви, щоб він міг і хотів виконати поставлені перед ним задачі. Отже, дипломна робота висвітлює важливі питання, які стосуються фо-рмування системи мотивації праці на підприємстві, а набуті знання у галузі менеджменту та управління персоналом допоможуть вирішувати проблеми, що стосуються трудової мотивації персоналу, вже сьогодні.
Актуальність теми дослідження. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важли-вого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, мо-жливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спо-нукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про засто-сування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли висо-кій результативності її роботи. На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшо-го риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господа-рювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкре-тних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію — стимулюючу, і перет-ворилась в просту надбавку до посадового окладу. Відсутність науково-обґрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяль-ності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до «зрівнялівки» в системі преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових умов, зводять прак-тично нанівець всі спроби розробки, а тим більше — впровадження високое-фективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить сис-темі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів, які мають місце в нашій державі. Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-обґрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість пра-цівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурен-тоспроможності, забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необ-хідний і інструментарій мотиваційного механізму, здатного поєднати в єди-ний вузол цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізува-ти цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці. Метою роботи є визначення сутності процесу мотивації, характерис-тики системи мотивації працівників в сучасних умовах, особливостей проце-су формування системи мотивації трудової діяльності на підприємствах. Завданнями даної роботи є вивчення існуючих концепцій мотивації праці; розгляд їх методологічної цінності та сутності; дослідження впливу заробітної плати працівників на результативність їх праці; розробка мотива-ційної стратегії для підвищення ефективності праці персоналу підприємств. Предметом дослідження є система мотивації персоналу, що застосову-ється на підприємствах України. Об’єктом дослідження є мотивація працівників (майстрів виробничих цехів) Литовського дочірнього підприємства „ПРІНТ-ПРЕС”, що знаходиться в місті Миколаєві. В дипломній роботі використані такі джерела інформації, як публікації періодичних видань України та Росії, навчальні посібники, журнальні статті, матеріали базового підприємства, матеріали з мережі інтернет.
Параметри роботи та координати виконавця: education_assistant | -
Кількість сторінок: 71
Рік захисту: 2013
Ціна: 250 грн.
Контактна особа: Андрей

E-mail: glav_pochtamp@mail.ru
Переглядів: 56
Всього коментарів: 0
Увага!!! При замовленні в полі коментар залишайте свій номер телефону для зв'язку.

Замовити індивідуальну роботу

Ім`я відправника *:
E-mail відправника:
Телефон:
Предмет:
Тема роботи *:
Тип роботи:
Кількість сторінок *:
На коли потрібна робота:
Мова написання *:
Інші вимоги:

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук готових робіт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Освітній портал
Лучший сайт для заказа курсовых и дипломов - www.zakazat-kursovik.com.ua
Заказать курсовую - www.zakazat-kursovuyu.ru
Вся Украина качает рефераты отсюда - www.ukrreferat.com Украинский портАл